Karl Johans Gate (Oslo sentrum)

Karl Johans gate 45
0162 Sentrum